Opublikowano: 25 maja 2023

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Rozdział I.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1466), zwanej dalej „Ustawą”.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: Koszykarski Klub Sportowy Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-127) przy ulicy Śmidowicza 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000980999, kapitał zakładowy: 150 000,00 zł – dalej zwany „Organizatorem”.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz warunki uczestnictwa i zachowania się uczestników imprezy masowej, jaką jest mecz koszykówki z udziałem Suzuki Arka Gdynia w hali Polsat Plus Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-302 Gdynia – dalej „Impreza Masowa”. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy Masowej będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
  1. obowiązki uczestników imprezy;
  2. warunki uczestnictwa;
  3. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
  4. odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.
 5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  1. „Bilet” – oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy oraz na żądanie uprawnionych służb podlega Identyfikacji. Zakup biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na podstawie których Regulamin został wydany.
  2. „Sektory” – oznacza poszczególne obszary na Terenie Imprezy, do których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju biletu, posiadania identyfikatora lub akredytacji wydanej przez Organizatora.
  3. „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, pieczęć i podpis wystawcy.
  4. „Teren Imprezy Masowej” – oznacza wyznaczony fragment terenu hali oraz terenów do niej przyległych, na którym przeprowadzana jest Impreza, od momentu zweryfikowania uprawnień stanowiących podstawę do wstępu na Teren Imprezy Masowej. Za czas Imprezy Masowej uważa się okres od momentu udostępnienia obiektu dla uczestników do momentu opróżnienia obiektu z uczestników.
  5. „Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie i mającą wstęp na teren Imprezy Masowej na podstawie posiadanego biletu, identyfikatora lub akredytacji wydanej przez Organizatora.
 6. W trakcie Imprezy dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. Organizator imprezy ze względów bezpieczeństwa w każdej chwili może zażądać zaprzestania sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu. Spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. Sprzedaż alkoholu na ternie Imprezy prowadzić mogą wyłącznie podmioty upoważnione przez organizatora w przeznaczonych do tego miejscach.
 7. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy Masowej:
  1. zaplecze techniczno-organizacyjne;
  2. sektory, widownia – przeznaczone dla widzów;
  3. strefa areny głównej;
  4. strefa VIP;
  5. strefa mediów;
  6. strefy gastronomiczne – wyłączone z terenu imprezy masowej.

Rozdział II.

SPRZEDAŻ BILETÓW.

 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz jako bilety elektroniczne w sklepie internetowym, za pośrednictwem odpowiedniego kanału sprzedaży, zgodnie z komunikatami Organizatora Imprezy Masowej. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.
 2. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, za wyjątkiem sytuacji, na które Organizator wyraził zgodę.
 3. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem – osoba niepełnosprawna musi posiadać bilet dla siebie oraz drugi bezpłatny bilet dla opiekuna.
 4. Dzieci w wieku do lat 6 – wstęp bez biletu, pod warunkiem zakupu i okazania biletu przez dorosłego opiekuna oraz dokumentu poświadczającego wiek dziecka. Dzieciom do lat 6 nie przysługuje osobne miejsce siedzące. Osoba małoletnia od 6-go do 16-tego roku życia – wstęp pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; osoba małoletnia powyżej 16-tego roku życia – samodzielnie po nabyciu biletu.
 5. Brak biletu, akredytacji lub identyfikatora wydanego przez Organizatora lub posiadanie biletu zerwanego lub uszkodzonego może stanowić podstawę do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy Masowej. W przypadku zerwanego lub uszkodzonego Biletu Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu Informacyjnego przy wejściu wraz z uszkodzonym biletem.

Rozdział III.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ.

 1. Wstęp na Teren Imprezy Masowej przysługuje osobie posiadającej bilet, akredytację lub identyfikator wydany przez Organizatora.
 2. Zakazuje się wstępu na Imprezę Masową osobie:
  1. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
  2. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy;
  3. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  4. posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje alkoholowe;
  5. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  6. używającej elementów odzieży utrudniających jej identyfikację.
 3. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
 4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę Masową oraz przebywania na niej osobom:
  1. nie posiadającym biletu, akredytacji lub identyfikatora wydanego przez Organizatora;
  2. posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki;
  3. naruszającym zakazy zawarte w niniejszym Regulaminie.
 5. Podczas Imprezy Masowej zabrania się w szczególności:
  1. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
  2. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, ksenofobicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
  3. rzucania przedmiotami;
  4. posiadania i spożywania alkoholu powyżej 3,5%;
  5. posiadania lub/i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  6. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  7. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu;
  8. umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub wyjść ewakuacyjnych;
  9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu hali, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
  10. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych;
  11. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
 6. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie Masowej:
  1. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
  2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  3. wnoszenia wszelkiego rodzaju żywności oraz napojów w pojemnikach przekraczających 0,5 litra. Pojemniki do 0,5 litra zostaną pozbawione zakrętki, a ich zawartość przed wejściem na Teren Imprezy Masowej zostanie sprawdzona;
  4. pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
  5. kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;
  6. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  7. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
  8. trąbek, wuwuzeli, oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
  9. wskaźników laserowych;
  10. materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
  11. kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, z wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku, a także urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie ograniczać pola widzenia nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu, zabrania się używania lamp błyskowych. Ograniczenia te nie dotyczą osób posiadających akredytację prasową i innych dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
  12. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
 7. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów obiektu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

Rozdział IV.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY.

 1. Członkowie Służby Porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej. Członkowie Służby Informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przejętych rozwiązaniach organizacyjnych. Służby Porządkowe wykonują swoje czynności w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 2. Uczestnik Imprezy Masowej ma prawo do:
  1. przebywania na Terenie Imprezy Masowej pod warunkiem posiadania ważnego biletu, akredytacji lub identyfikatora wydanego przez Organizatora od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy Masowej;
  2. informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych, sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora;
  3. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  4. korzystania z pomocy medycznej na Terenie Imprezy Masowej;
  5. e. zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie trwania Imprezy Masowej.
 3. Uczestnik Imprezy Masowej jest zobowiązany:
  1. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb Organizatora bilet, akredytację lub identyfikator wydany przez Organizatora, a w uzasadnionych przypadkach – dokument tożsamości;
  2. stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. zajmować miejsce określone na bilecie lub przebywać w strefie stosownie do posiadanej akredytacji lub identyfikatora wydanego przez Organizatora;
  4. nie zakłócać porządku publicznego;
  5. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu;
  6. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Imprezy Masowej;
  7. stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów – do wykonywania ich poleceń.
 4. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z wszelkich pomieszczeń na terenie imprezy masowej wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych wytycznych Głównej Inspekcji Sanitarnej w zakresie sytuacji epidemiologicznej. Każdy kto wchodzi na teren hali potwierdza, ze jest zdrowy i nie występują u niego objawy typowe dla zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) wywołującego chorobę COVID-19. Każdy kto wchodzi na teren Hali potwierdza, że rozumie oraz akceptuje ryzyko narażenia swojego zdrowia, w tym poprzez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) wywołującego chorobę COVID-19 i wszelkich z tego tytułu powikłań. Każda osoba przebywająca na terenie hali, do czasu zajęcia przypisanego miejsca może zostać zobowiązana przez Organizatora do zakrywania ust i nosa. Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie hali może zostać zobowiązana do poddania się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie hali przez Organizatora zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją.

Rozdział V.

REKLAMACJE.

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Koszykarski Klub Sportowy Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-127) przy ulicy Śmidowicza 69.
 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

Rozdział VI.

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY.

 1. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów Ustawy, a w szczególności:
  1. Art. 54. Ust. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
  2. Art. 54. Ust. 2. Pkt. 1 i 2 Tej samej karze podlega, kto: w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności; przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.
  3. Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
  4. Art. 56. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
  5. Art. 57. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
  6. Art. 59. Ust. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm. ), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  7. Art. 59. Ust. 2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

Rozdział VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy Masowej zgodnie z przepisami Ustawy usuwane są z terenu Imprezy Masowej, bądź przekazane Policji.
 2. Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy Masowej z powodu naruszenia Regulaminu Imprezy Masowej, Regulaminu Obiektu lub Ustawy nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet.
 3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 4. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy Masowej oraz na terenie przyległym obejmującym parkingi.
 5. Organizator utrwala przebieg Imprezy Masowej dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach przez i na rzecz Organizatora oraz sponsorów. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną dobrowolną zgodę Uczestnika na nieodpłatne użycie/wykorzystanie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej w przekazach medialnych na całym świecie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku – na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy. Regulamin obowiązuje każdorazowo przez cały okres trwania Imprezy Masowej.